جشن صد سالگی فوتبال ایران در حضور اهالی فوتبال و پرسپولیسی های قدیم به روایت عکس

بقیه در ادامه مطلب ...

 

http://www.perspolisnews.com/images/88/Jashn_100/11.jpg

http://www.perspolisnews.com/images/88/Jashn_100/12.jpg

http://www.perspolisnews.com/images/88/Jashn_100/13.jpg

http://www.perspolisnews.com/images/88/Jashn_100/14.jpg

http://www.perspolisnews.com/images/88/Jashn_100/15.jpg

http://www.perspolisnews.com/images/88/Jashn_100/16.jpg

http://www.perspolisnews.com/images/88/Jashn_100/17.jpg

http://www.perspolisnews.com/images/88/Jashn_100/18.jpg